ICT Beleidsplan

1. Visie op ICT en leren. Wat willen we bereiken met ICT?

1.1 Uitgangspunten.

1.1.1 Het leren.

In het licht van de explosieve toename van informatie kan het doel van het onderwijs er zeker niet in bestaan bij leerlingen de opname van kant-en-klare kennis en procedures na te streven. We zullen bij kinderen eerder de vaardigheid moeten ontwikkelen tot het vlot verwerven van informatie, om te leren leren en om probleemoplossend te denken. Leren is in deze context dus vooral een (inter)actief en zelfgestuurd proces van kennisverwerving, betekenisgeving en vaardigheidsontwikkeling.

ICT biedt heel wat kansen om zelfstandig informatie te raadplegen. Dit platform biedt ons ook heel wat mogelijkheden om onder andere via communiceren met anderen de informatie te verwerken tot bruikbare bouwstenen voor het oplossen van concrete contextgebonden problemen. Hier kunnen we ICT dus zien als een hefboom om onderwijsdoelstellingen te realiseren.

Het is een uitdaging voor elk schoolteam om de leeromgeving dermate te organiseren dat de leerlingen de nodige vaardigheden ontwikkelen om zelfgestuurd problemen aan te pakken. Het gebruik van ICT is hierbij (onderwijs)ondersteunend. Dat de leerlingen zelfsturend, zij het met de nodige begeleiding, hun leerproces kunnen uittekenen, is een belangrijke meerwaarde van de interactieve multimedia.

Zelfsturing, interactief samenwerken, probleemoplossende vaardigheden ... komen meestal niet spontaan tot ontwikkeling. Ervaring leert ons dat ze moeten worden aangeleerd en geoefend. Dit veronderstelt een geschikte aanpak en een doordachte organisatie van de leeromgeving.

 

1.1.2 Een krachtige leeromgeving.

Krachtige leeromgevingen worden gekenmerkt door een goed evenwicht tussen enerzijds het creëren van kansen tot zelfstandig exploreren door de leerlingen en anderzijds het bieden van voldoende systematische ondersteuning en begeleiding door de leerkracht.

 

Bovenstaande visie op leren en de plaats van ICT daarin schept mogelijkheden om een krachtiger leeromgeving te organiseren met behulp van ICT. We denken daarbij enerzijds aan een organisatorische en anderzijds aan een inhoudelijke meerwaarde.

 

ICT biedt organisatorische faciliteiten die het mogelijk maken om leerlingen op eigen niveau en op eigen tempo aan het werk te zetten. ICT kan dus bijdragen tot het creëren van een leeromgeving die flexibel kan inspelen op leerlingenbehoeften en didactische wensen van leerkrachten. ICT biedt tevens inhoudelijke mogelijkheden om bepaalde leerprocessen op een specifieke manier te benaderen. Bij het organiseren van de onderwijsleersituatie staan leerkrachten dus voor de opdracht om ICT-toepassingen functioneel te integreren zodat via ICT een krachtiger leeromgeving ontstaat voor de leerlingen.

 

1.2 Praktijkrelevantie.

Het gebruik van ICT op school is dus een maatschappelijke en pedagogisch-didactische vanzelfsprekendheid om de toekomst voor onze kinderen te kunnen funderen. Dit betekent dat wij als school de keuze maken om bij de kinderen inzake ICT een voldoende brede basis na te streven die kennis, vaardigheden en attitudes omvat.

 

Onder kennis begrijpen we enerzijds een eenduidige begripsvorming en dito gebruik van terminologie. Anderzijds dienen de kinderen, op hun niveau, een zicht te hebben op het belang en de functie en mogelijkheden van ICT in hun dagelijkse leven.

 

Onder vaardigheden begrijpen we vooral de technische basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om ICT als leermiddel te hanteren.

 

Goed ICT-gebruik veronderstelt niet alleen elementaire kennis en vaardigheden. Het is belangrijk dat de gebruiker zich een aantal houdingen heeft eigen gemaakt. We vinden het daarom essentieel dat kinderen primo een open maar kritische houding ontwikkelen tegenover ICT-gebruik en toepassingen, secundo op een respectvolle wijze omgaan met de materialen.

 

In de basisschool dienen we de leerlingen te plaatsen voor totaaltaken waarbij ICT als leermiddel kan worden gehanteerd. Op deze manier zullen een aantal ICT-vaardigheden spontaan geactiveerd of het gebrek eraan ervaren worden. Indien leerlingen een noodzaak aan bepaalde vaardigheden ervaren dan kunnen korte instructie- en/of oefenmomenten ingelast worden om deze leerlingen te ondersteunen in hun ICT-behoeften.

 

Deze keuze betekent dat wij binnen elke leerlingengroep het functioneel gebruik van ICT-toepassingen met een pedagogisch-didactische inslag nastreven, zonder expliciet een specifieke ICT-leergang in te bouwen. Deze pedagogisch-didactische ICT-toepassingen hebben binnen onze visie steeds een onderwijsondersteunende rol bij het leerproces. De leerkracht blijft hierbij de spilfiguur. De leerkrachtenrol zal wijzigen naargelang het gebruik van ICT als informatiebron, als middel tot taakuitvoering en als communicatiekanaal.

 

1.3 Consequenties voor de school.

Vanuit het toenemende maatschappelijke belang van ICT en onze visie op leren en onderwijzen binnen een krachtige leeromgeving wordt de school voor een belangrijke ICT-opdracht geplaatst. Door het steeds belangrijker aandeel van ICT in de leefwereld van kinderen en in het kader van het bieden van gelijke kansen aan kinderen dient de school het als één van haar kerntaken te beschouwen om alle leerlingen de nodige ICT-competenties bij te brengen, rekening houdend met de diversiteit van de populatie. Zo krijgen alle kinderen toegang tot de technologie en de informatie.

 

Dit betekent dat wij onze school als organisatie durven te bevragen en te herdenken. Belangrijke reflecties betreffen de groeperingsvormen van kinderen en de aanwending van de middelen. De keuzes die de school maakt zijn een teamaangelegenheid.

 

2. In kaart brengen van de feitelijke/huidige situatie. Wat is de huidige situatie?

2.1 Multimedia.

WAT WAAR
digitaal fototoestel 3de leerjaar A
digitaal fototoestel 5de leerjaar
video en tv 1ste leerjaar A
leraarskamer Schoolweg
overheadprojector leraarskamer Passionistenstraat
leraarskamer Schoolweg
stereoradiorecorder met CD in iedere klas
   
   

2.2 Computerhardware.

PC 03

6DE LEERJAAR

BESTURING: WINDOWS XP
PRINTER: HP 3420
AANKOOPDATUM: 10/01/2003

zw = hp c872a
kl = 28

PC 06

5DE LEERJAAR

BESTURING: WINDOWS XP
PRINTER: HP 3420
AANKOOPDATUM: 10/01/2003

zw = hp c872a
kl = 28

PC 17

4DE LEERJAAR

BESTURING: WINDOWS XP
PRINTER: HP 3420
AANKOOPDATUM: 10/01/2003

zw = hp c872a
kl = 28

PC 32

1STE KLEUTERKLAS

BESTURING: WINDOWS XP
PRINTER: HP 3420
AANKOOPDATUM: 10/01/2003

zw = hp c872a
kl = 28

 

SCHOOL

NETWERKKAARTEN, HUB, KABELS, WIRELESS ACCESSPOINT
AANKOOPDATUM: 10/01/2003

 
PC 36 3DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS XP
PRINTER: HP815C
AANKOOPDATUM: 09/06/2006
GARANTIE: 2 JAAR
 
PC 37 2DE LEERJAAR A BESTURING: WINDOWS XP
PRINTER: HP815C
AANKOOPDATUM: 19/01/2007
GARANTIE: 2 JAAR
 
PC 39 2DE KLEUTERKLAS BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER: HP845C
AANKOOPDATUM: 19/10/2007
GARANTIE: 2 JAAR
zw = hp c6615d
kl = hp c6625a
PC 40 6DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER: GEEN
AANKOOPDATUM: 19/10/2007
GARANTIE: 2 JAAR
 
PC 41 BUREEL BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER: GEEN
AANKOOPDATUM: 19/10/2007
GARANTIE: 2 JAAR
 
PC 42 6DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER: GEEN
AANKOOPDATUM: 11/04/2008
GARANTIE: 2 JAAR
 
PC 43 1STE KLEUTERKLAS BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER: GEEN
AANKOOPDATUM: 11/04/2008
GARANTIE: 2 JAAR
 
PC 44 BUREEL BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER: GEEN
AANKOOPDATUM: 14/10/2011
GARANTIE: 2 JAAR
 
PC 45 6 DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS 8
PRINTER: GEEN
AANKOOPDATUM: 22/02/2013
GARANTIE: 2 JAAR
 
LT01 1STE LEERJAAR BESTURING/ WINDOWS XP
PRINTER: VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 05/01/2004
 
LT04 6DE LEERJAAR BESTURING/ WINDOWS XP
PRINTER: VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 09/09/2005
GARANTIE: 2 JAAR
 
LT05 4DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS XP
PRINTER: GEEN
AANKOOPDATUM: 09/06/2006
GARANTIE: 5 JAAR
 
LT07 PEUTERKLAS BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER: HP
AANKOOPDATUM: 21/12/2007
GARANTIE: 2 JAAR
 
LT08 5DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER:
AANKOOPDATUM: 11/04/2008
GARANTIE: 2 JAAR
 
LT09 3DE KLEUTERKLAS BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER
AANKOOPDATUM: 09/01/2009
GARANTIE
 
LT10 1STE LEERJAAR B BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER
AANKOOPDATUM: 09/01/2009
GARANTIE
 
LT11 2DE LEERJAAR B BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER
AANKOOPDATUM: 09/01/2009
GARANTIE
 
LT12 ZEDENLEER BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER
AANKOOPDATUM: 25/05/2009
GARANTIE
 
LT13 3DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER
AANKOOPDATUM: 09/01/2009
GARANTIE
 
LT14 ZORGKLAS BESTURING: WINDOWS VISTA
PRINTER
AANKOOPDATUM: 25/05/2009
GARANTIE
 
LT15 2DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 20/11/2009
GARANTIE
 
LT16 3DE LEERJAAR B BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 20/11/2009
GARANTIE
 
LT17 4 DE LEERJAAR B BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 20/11/2009
GARANTIE
 
LT18 1 STE LEERJAAR A BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 10/12/2010
GARANTIE: 2 jaar
 
LT19 1 STE LEERJAAR A BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 10/12/2010
GARANTIE: 2 jaar
 
LT20 2 DE KLEUTERKLAS BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 14/10/2011
GARANTIE: 2 jaar
 
LT21 2 DE LEERJAAR A BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 14/10/2011
GARANTIE: 2 jaar
 
LT22 4 DE LEERJAAR A BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER VIA NETWERK
AANKOOPDATUM: 14/10/2011
GARANTIE: 2 jaar
 
LT23 1 STE LEERJAAR A BESTURING: WINDOWS 7
PRINTER
AANKOOPDATUM: 29/08/2012
GARANTIE: 2 jaar
 
LT24 5 DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS 8
PRINTER
AANKOOPDATUM: 22/02/2013
GARANTIE: 2 jaar
 
LT25 4 DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS 8
PRINTER
AANKOOPDATUM: 22/02/2013
GARANTIE: 2 jaar
 
LT26 3 DE LEERJAAR BESTURING: WINDOWS 8
PRINTER
AANKOOPDATUM: 22/02/2013
GARANTIE: 2 jaar
 
LT27 1 STE KLEUTER B BESTURING: WINDOWS 8
PRINTER
AANKOOPDATUM: 22/02/2013
GARANTIE: 2 jaar
 
       
  SCHOOL GELUIDSVERSTERKER  RUNNER 102
AANKOOPDATUM: 22/01/2013
GARANTIE: 2 JAAR
 
  SCHOOL GELUIDSVERSTERKER  MPA-100
AANKOOPDATUM: 17/05/2006
GARANTIE: 2 JAAR
 
  SCHOOL

PROJECTOR SONY VPL-EX1
AANKOOPDATUM: 27/02/2004

 
  SCHOOL (SCHOOLWEG)

DVD-SPELER SONY DVP-NS330 B
AANKOOPDATUM: 27/02/2004

 
  SCHOOL (PASSIONISTENSTRAAT)

DVD-SPELER SONY DVP-NS330 B
AANKOOPDATUM: 27/02/2004

 
  OPVANG DVD-SPELER GRUNDIG
AANKOOPDATUM: 07/09/2005
GARANTIE: 1 JAAR
 
  PEUTERKLAS CD-SPELER PHILIPS
AANKOOPDATUM 15/11/2007
GARANTIE 2 JAAR
 
  3DE KLEUTERKLAS CD-SPELER PHILIPS
AANKOOPDATUM 15/11/2007
GARANTIE 2 JAAR
 
  5DE LEERJAAR CD-SPELER PHILIPS
AANKOOPDATUM 15/11/2007
GARANTIE 2 JAAR
 

2.3 Computersoftware.

KLAS WAT VOOR
1ste kleuterklas Klikkerdeklik 2
Robbie konijn dreumes 4.0
 
2de kleuterklas Robbie konijn peuter 4.0
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: junior
Maya de bij: Het geheime verj. feest.
Musti en de verkeerslichten.
Musti in de dierentuin.
Sprookjes om middernacht.
De Multimediale school: ruimtelijke vaardigheden.
De Multimediale school: classificeren, grootte en vergelijken.
Disney's Winnie de Poeh peuter.
Disney's Winnie de Poeh kleuter.
Klikkerdeklik in de spelletjesboom.
Musti en de computer.
Een vriendinnetje voor Musti.
De nieuwe wereld.
Speurtocht in Heksenstad.
 
3de kleuterklas Studio 5
Pikazo
Circus
Musti in de dierentuin.
Musti en de verkeerslichten.
Oscar de ballonvaarder ontdekt de boerderij.
Oscar de ballonvaarder en de geheimen van het bos.
 
A-klas Spits met bits 1
Spits met bits 2
Spits met bits Tafels
Quibis
Best leuk zo'n breuk 1
 
1ste leerjaar A Basisbits 3.0 A
Robbie konijn 1ste 4.0
Robbie konijn 1ste en 2de leerjaar.
Robbie konijn stap voor stap lezen.
Leer meer lezen 1ste leerjaar.
Stap voor stap leren lezen.
Spelen met 1 - 2 - 3.
102 activiteiten.
Edupakket junior 1
Huisje, boompje, beestje deel 1.
Huisje, boompje, beestje deel 2.
Rekenrom 1
Rekenrom 2
Wickie de Viking: de dapperh.
 
  Leesoefeningen incl. flitswoorden.
Tellen en getallen (tot 20).
Klokkijken.
Woordjes spellen.
Zelfstandig lezen deel 1.
Zelfstandig lezen deel 2.
De nieuwe wereld.
Edupakket junior 1.
Weet jij alles over dieren?
Prefix.
Studio 5.
Oscar ontdekt de boerderij.
Oskar duikt onder water.
Oskar ontdekt de bergen.
Oskar en de geheimen van het bos.
Oskar in de vrije natuur.
Pingu 2. Pret op de zuidpool.
Kijk op kunst.
Veilig thuis.
Veilig buitenhuis.
Huisje, boompje, beestje deel 2.
 
2de leerjaar Basisbits 3.0 A
Taaljournaal 2de
De nieuwe wereld.
Huisje, boompje, beestje deel 1
Huisje, boompje, beestje deel 2.
Het levende kleurboek.
Redcat: De woeste woordenbrij.
Vos en haas 2.
 
3de leerjaar Basisbits 3.0 B
Spits met bits Tafels
Spits met bits Superbits
Best leuk zo'n breuk 1
Orthograf
Robbie konijn rekenen 7-10 jaar.
Ik houd van rekenen.
Ik houd van taal.
103 uitdagingen 8-11 jaar.
DE NATUUR VOOR KIDS.
DE AARDE VOOR KIDS.
BREINBITS 3DE LEERJAAR REKENEN.
EDUROM REKENRAADSELS.
SPITS MET BITS + EN - TOT 1000.
EDUROM KLOKKIJKEN.
SPEURTOCHT IN HEKSENSTAD.
EDUROM MATEN EN GEWICHTEN.
EDUROM TAALTRAINER.
EDUROM WERKWOORDENTRAINER.
 
4de leerjaar Basisbits 3.0 B
Edison Anato Mania
Edison Arto Mania
Edison Bio Mania
Edison Geo Mania
Timmy's Talenwereld
Arthur en de geest van het museum - PC17.
Arthur en het spookschip - PC 17.
EDUROM REKENRAADSELS - PC 13
EDUROM BEGRIJPEND LEZEN - PC 13
FORESTIA - PC 13
BIJBELSE ENCYCLOPEDIE - PC 13
HET DIERENRIJK INTERACTIEF - PC 14
DE MENS INTERACTIEF - PC 14
DIGIKIDZ TAAL SPELLINGROM GROEP 5/6 - PC 17
DIGIKIDZ REKENEN TAFELROM GROEP 5/6 - PC 17
 
5de leerjaar Basisbits 3.0 C
Junior interactif.
Metri-Logica.
Decima.
Bonjour les enfants.
Het lichaam.
Fysico mania.
Kijk, zo werkt het.
De natuur (alles over dieren en planten).
Decima.
Taaljournaal taal 5de leerjaar
Taaljournaal spelling 5de leerjaar
Pluspunt 5
Uitdagingen.
Fun & Facts.
Reken Rom 3
Edurom Taal Werkwoordspelling 10+ jaar.
Edurom Taal Begrijpend lezen.
Edurom geschiedenis basisvorming.
Edurom Rekenen Rekentrainer 10+
 
6de leerjaar Basisbits 3.0 C
Pluspunt 6
Spelwegtrainer.
Dierenrijk Interactief - PC 04.
Het heelal Interactief - PC 08.
De Techniek Interactief - PC 08.
Edupakket 2000 deel 1
VOCAPURES JUNIOR - PC 08
DAINAMIC TRAFFIC - PC 08
DE NEDERLANDSE TAAL SPELLING DEEL 5 - PC 08
KIDS WEB INTERNET - PC 08
DE NEDERLANDSE TAAL SPELLING WERKWOORDEN DEEL 4 - PC 08
ONTDEK JE EIGEN LICHAAM. - PC 16
PLATO FUN & FACTS - PC 16
DE 20STE EEUW - PC 04
VOGELS IN PARKEN EN TUINEN - PC 04
EDISON GEOMANIA - PC 04
TOPOGRAFIE DE WERELD - PC 04
SPEEDI - PC 04
NERO SPACE TRIP FRANS 2002
BREINBITS 6DE LEERJAAR TAAL
DE EURO
HET LAND VAN CALCIMUS 2
ENCARTA 2001
VAN DAELE BCD-ROM JUNIOR
BREINBITS 6DE LEERJAAR REKENEN
 

2.4 Aanwending van ICT in de klas en lessen.

 • Hulp bij hoekenwerk in de klas.

 • Aanpassen van de rapporten bij het begin van ieder schooljaar.

 • Bestellen van software voor de klassen.

 • De website van onze school aanpassen met nieuwe foto's en teksten.

 • De computers en het netwerk aanpassen.

 • Leerkrachten en leerlingen leren werken met Basisbits 3.0 A, B en C.

 • ...

2.5 Expertise bij de teamleden en eventueel externen die nauw betrokken zijn bij de school.

 • Doorsturen via e-mail van de resultaten van testen naar het CLB in Oudenaarde.

 • Hulp bieden aan leerkrachten bij computerproblemen.

 • Bepalen en doorsturen van foto's van onze school voor het infokrantje van Kruishoutem.

 • ...

2.6 Samenwerking.

3. Wenselijke situatie. Waar willen we komen?

In deze derde fase wordt vanuit de huidige situatie de wenselijke situatie in kaart gebracht.

Hierbij gaat het om het maken van concrete keuzes op het gebied van multimedia, computerhardware, computersoftware, aanwending ICT in de praktijk en competentieverhoging, het beheer van het computerpark e.d.

De school omschrijft ook de concrete doelen die ze wenst te bereiken. Een belangrijke vraag hierbij luidt: ‘In welke mate wordt ICT didactisch gebruikt door de leraar in de klas en draagt ICT bij tot de realisatie van leerplandoelstellingen, leergebiedgebonden en leergebiedoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen?’

Fasering door het opdelen van de doelen in deeldoelen gespreid over verschillende jaren kan voorkomen dat er heel enthousiast gestart wordt, maar dat na verloop van tijd de complexiteit of de onervarenheid tot frustratie leidt.

4. Invoeringsplannen en tijdschema's. Welke planning maken we op?

In dit deeltje worden de concrete stappen die de school onderneemt om ICT in te voeren, uitgezet in een tijdspad. Houd rekening met het feit dat sommige stappen pas kunnen worden gerealiseerd als aan andere voorwaarden voldaan werd: een zwaar programma kan slechts draaien op een geschikte computer, een netwerk moet onderhouden worden door iemand met de nodige kennis … Ook de budgettaire ruimte die de school toegemeten krijgt, speelt hierbij een rol.

Sommige initiatieven worden op langere termijn gepland, andere op kortere termijn maar die dienen dan wel concreter uitgeschreven te worden. De school voorziet in haar planning ook een periodieke evaluatie.

5. Nascholing en ondersteuning. Hoe bewaken we en optimaliseren we onze professionaliteit?

In het tijdspad worden ook de kansen, mogelijkheden en concrete stappen over het volgen van nascholing, coaching (door bv. de ICT-coördinator) geregistreerd.

Hier wordt opgenomen op welke instanties de school een beroep doet voor technische, inhoudelijke en onderwijskundige ondersteuning en op welke manier zij daar gebruik van maakt.

Dit deeltje zal integraal overgenomen worden in het nascholingsplan van de school.

6. Monitoring van het beleid. Hoe organiseren wij de monitoring van het ICT-beleid?

Monitoring vraagt geen specifieke ICT-activiteiten, maar is een manier van werken die bij alle beleidsoperaties van toepassing is.

Hier concretiseert de school op welke manier zij haar beleidsplan volgt en eventueel zal bijstellen.

Denk o.a. aan:

-       plaatsen van ICT op de agenda van de personeelsvergadering;

-       overleg tussen ICT-coördinator, directie, ICT-werkgroep, teamleden, externe deskundigen …;

-       het bijhouden van een ICT-logboek (inventarisatie van wat men heeft en wat men doet);

-       terugkoppeling naar de klaspraktijk;

-       afstemmen van de theorie op de klaspraktijk;

-       verliezen we onze visie niet uit het oog;

-       …

7. Ingebruikneming. Hoe realiseren we onze ICT-plannen?

De plannen worden gerealiseerd. De gebruikers (leerkrachten) brengen (tussentijds) verslag uit bij de ICT-werkgroep, ICT-coördinator, op de personeelsvergadering …

8. Evaluatie. Hoe evalueren we het gevoerde beleid?

De invoering van ICT wordt onderworpen aan een periodieke beoordeling van de resultaten.

Op basis hiervan kan de school de acties bijsturen en een nieuw beleidsplan voor de komende schooljaren opstellen.

9. ICT-eindtermen en ICT-competenties

9.1. De ICT-eindtermen voor de basisschool:

 1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
 3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
 5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
 6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT (voor hen bestemde) digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
 7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
 8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Bespreking van deze eindtermen op PV 10/2008

Diamanttotaal.jpg

 

9.2. De ICT-competenties voor de basisschool:

  ICT-competentie Eindterm Integratieniveau
co1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT
en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ET1 IN1
co2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en
doelmatige manier.
ET2 IN1
co3 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief
vorm te geven.
ET5 IN2
co4 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van
informatie aan anderen.
ET7 IN2
co5 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. ET3 IN3
co6 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersreunde leeromgeving. ET4 IN3
co7 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie opzoeken. ET6 IN3
co8 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie verwerken. ET6 IN3
co9 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde
informatie bewaren.
ET6 IN3
co10 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige en verantwoorde
manier te communiceren.
ET8 IN3
co11 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communiceren. ET8 IN3

Bespreking van deze competenties op PV 11/2008

Eindtermen 1 (co1) en 2 (co2) zijn attitudes. Doelen om deze eindtermen na te streven kun je in de leerlijnen terugvinden met een *.

9.2.1 Ict-competentie 3

Ict-competentie 3
De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen
ideeën vorm te geven.
ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
* De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het
creatief vormgeven van hun ideeën.
ET1   x x x x x x x
De leerlingen kunnen bepalen welke vorm (beeld,
tekst, geluid) relevant is om ideeën creatief
vorm te geven.
ET5         x x x  
De leerlingen kunnen hulpmiddelen kiezen die
geschikt zijn om hun ideeën creatief vorm te geven.
ET5         x x   x
De leerlingen kunnen bepalen hoe ze beeld, woord
of geluid gaan gebruiken om hun ideeën creatief
vorm te geven.
ET5         x x x  
Uitvoeren    
De leerlingen kunnen voor hen geschikte beeld-,
geluid-, tekst- en tekenprogramma's gebruiken.
ET5       x x x x x
De leerlingen kunnen voor hen geschikte
presentatieprogramma's gebruiken.
ET5           x x x
De leerlingen kunnen oorspronkelijke materialen
bewerken en/of verwerken in functie van hun doelen
en ideeën.
ET5         x     x
De leerlingen kunnen zelf materialen ontwerpen om
hun ideeën vorm te geven.
ET5             x x
Controleren    
De leerlingen kunnen in functie van de gegeven
opdracht en de doelgroep de opdracht controleren
en indien nodig bijsturen.
ET5         x   x x
Reflecteren    
De leerlingen kunnen reflecteren op de meerwaarde
van het gebruik van ICT bij het creatief vormgeven
van hun ideeën.
    x     x   x x

Bespreking van deze competentie op PV 12/2008

9.2.2 Ict-competentie 4

Ict-competentie 4
De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen
van informatie aan anderen.
ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
* De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het
voorstellen van digitale informatie aan anderen.
ET1         x x x x
De leerlingen kennen verschillende manieren om
digitale informatie met behulp van ICT voor te
stellen.
ET7           x x x
De leerlingen kunnen die hulpmiddelen kiezen die
geschikt zijn om hun informatie digitaal voor te
stellen.
ET7             x x
De leerlingen kunnen de randvoorwaarden voor hun
voorstelling bepalen: technisch (hardware en software)
en organisatorisch (planning en taakverdeling, hoe ver
zitten de toehoorders van mij af, wat kunnen ze zien/
horen vanuit die positie ...).
ET7             x x
Uitvoeren    
De leerlingen kunnen op hun niveau gebruikmaken
van ICT bij het voorstellen van digitale informatie
aan anderen.
ET7         x x x x
De leerlingen kunnen tekst en/of beeld en/of geluid
integreren (combineren) bij het voorstellen.
ET7               x
Controleren    
De leerlingen kunnen hun voorstelling controleren en
indien nodig aanpassen.
ET7       x x x   x
Reflecteren    
De leerlingen kunnen reflecteren op de voorbereiding
en uitvoering van hun voorstelling en indien nodig hun
werkwijze in de toekomst aanpassen.
ET7       x x x   x

Bespreking van deze competentie op PV 01/2009

9.2.3 Ict-competentie 5

Ict-competentie 5
De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in
een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
* De leerlingen zijn bereid voor hen bestemde
programma's te gebruiken voor het inoefenen
van de leerinhoud.
ET1   x x x x   x x
De leerlingen kunnen programma's en/of hulpmiddelen
kiezen in functie van het inoefenen van verwerkte
leerinhouden.
ET3     x   x   x x
Uitvoeren    
De leerlingen kunnen eenvoudige, ingebouwde
procedures in programma's begrijpen en
deze correct uitvoeren.
ET3   x x x x   x x
De leerlingen kunnen oefenen met voor hen
vertrouwde programma's.
ET3   x x x x x x  
Controleren    
De leerlingen kunnen aan de hand van een
vooropgestelde norm nagaan of de leerinhoud
voldoende is ingeoefend met behulp van een:
- ingebouwde correctiesleutel;
- ingebouwde toets;
- streefscore;
- ...
ET3     x   x x x x
Reflecteren    
De leerlingen kunnen reflecteren op de meerwaarde
van ICT bij het inoefenen van de leerinhoud en
kunnen hun gedrag in functie hiervan aanpassen
in de toekomst.
ET3     x x x x    

Bespreking van deze competentie op PV 01/2010.
De leerkrachten vullen de competentie aan tegen de volgende vergadering.

9.2.4 Ict-competentie 6

Ict-competentie 6
De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een ICT
ondersteunde leeromgeving.
ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
* De leerlingen zijn bereid voor hen bestemde
programma's te gebruiken bij het verwerven en
verwerken van nieuwe leerinhouden.
ET1   x x x x x x x
De leerlingen kunnen programma's en/of hulpmiddelen
kiezen in functie van de te verwerven
en verwerken leerinhouden.
ET4     x x x x x  
Uitvoeren    
De leerlingen kunnen eenvoudige, ingebouwde
procedures in programma's begrijpen en
deze correct uitvoeren.
ET4   x x x x x x x
De leerlingen kunnen zelfstandig leren met voor
hen vertrouwde programma's.
ET4   x x x x x x  
Controleren    
De leerlingen kunnen aan de hand van een
vooropgestelde norm nagaan of de nieuwe
leerinhoud voldoende is verworven en verwerkt
met behulp van een:
- ingebouwde correctiesleutel
- ingebouwde toets
- streefscore
- ...
ET4     x x x   x x
De leerlingen kunnen hun leerproces bijsturen
wanneer ze bij het zelfstandig leren niet het
gewenste resultaat bereiken.
ET4                
Reflecteren    
De leerlingen kunnen reflecteren op de meerwaarde
van ICT bij het verwerven en verwerken van
nieuwe leerinhouden en kunnen hun gedrag in
functie hiervan aanpassen in de toekomst.
ET4       x x x x  

Bespreking van deze competentie op PV 03/2010.
De leerkrachten vullen de competentie aan tegen de volgende vergadering.

9.2.5 Ict-competentie 7

Ict-competentie 7
De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen
bestemde informatie opzoeken.
ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
* De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om
informatie op te zoeken.
ET1     x   x x    
De leerlingen weten dat veel informatie digitaal
beschikbaar is.
ET6     x   x x    
De leerlingen kunnen beslissen of ze ICT gebruiken
bij hun zoekactie.
          x x    
De leerlingen kunnen een informatievraag vertalen
in één of meer trefwoorden.
                 
De leerlingen kunnen een informatievraag vertalen
door gebruik te maken van logische operatoren.
            x    
De leerlingen kunnen verwoorden in welke digitale
vorm (tekst, beeld, geluid,...) ze het resultaat van
hun zoekactie verwachten.
      x   x      
De leerlingen kunnen de digitale informatiebron
kiezen die het meest geschikt is om hun
informatie vraag te beantwoorden als een
aantal mogelijke informatiebronnen aangeboden
zijn.
      x     x    
De leerlingen kunnen de digitale informatiebron
kiezen die het meest geschikt is om hun
informatie vraag te beantwoorden als ze zelfstandig
een keuze moeten maken uit beschikbare
digitale informatiebronnen.
                 
Uitvoeren    
* De leerlingen maken verantwoord en doelbewust
gebruik van elektronische informatiebronnen.
      x   x x    
De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren met
behulp van een digitale bron als de digitale bron
informatie bevat over één of een beperkt aantal
gelijkaardige onderwerpen.
          x x    
De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren met
behulp van een digitale bron als de digitale bron
informatie bevat over diverse onderwerpen.
                 
De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren met
behulp van één digitale bron.
      x   x      
De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren met
behulp van verschillende digitale bronnen.
                 
De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren door
middel van eenvoudige procedures en de
ingebouwde zoekfunctie van de digitale bron
volgen.
          x      
De leerlingen kunnen zoekacties uitvoeren door
middel van eenvoudige procedures en een
aangepaste zoekrobot gebruiken.
          x      
* De leerlingen tonen volharding bij het
opzoeken van digitale informatie.
      x   x x    
* De leerlingen streven naar orde, nauwkeurigheid
en systematiek bij het zoeken van informatie.
          x x    
De leerlingen kunnen de digitale informatie die
voldoet aan hun informatie vraag selecteren.
            x    
Controleren    
De leerlingen kunnen nagaan of de geselecteerde
digitale informatie voldoet aan hun informatievraag
en indien nodig hun zoekproces bijsturen.
      x   x      
* De leerlingen nemen een kritische houding aan
tegenover de geselecteerde informatie.
          x      
Reflecteren    
De leerlingen kunnen reflecteren op hun digitaal
zoekproces naar informatie en indien nodig hun
werkwijze in de toekomst aanpassen.
      x   x      

Bespreking van deze competentie op PV .......
De leerkrachten vullen de competentie aan tegen de volgende vergadering.

 

9.2.6 Ict-competentie 8

Ict-competentie 8
De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen
bestemde informatie verwerken.
ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
* De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het
verwerken van informatie.
ET1     x   x x x x
De leerlingen kunnen verwoorden hoe ze de
geselecteerde digitale informatie zullen verwerken in
functie van het gestelde doel.
ET6           x x  
Uitvoeren    
De leerlingen kunnen de geselecteerde digitale
informatie overbrengen naar een andere digitale
omgeving.
ET6             x x
De leerlingen kunnen de overgebrachte digitale
informatie ongewijzigd gebruiken voor het bestemde
doel.
ET6     x   x x x x
De leerlingen kunnen de overgebrachte digitale
informatie ordenen en bewerken in functie van het
doel:
- volgens opgelegde criteria
- volgens eigen criteria
ET6         x x x x
De leerlingen kunnen de overgebrachte digitale
informatie integreren in een document.
ET6           x x x
De leerlingen kunnen niet-digitale informatie
omzetten in digitale informatie.
ET6           x    
* De leerlingen hebben de gewoonte de bron te
vermelden die ze gehanteerd hebben.
ET2     x          
* De leerlingen streven naar orde, nauwkeurigheid
en systematiek bij het verwerken van informatie.
ET2         x x x x
Controleren    
De leerlingen kunnen nagaan of het resultaat van
hun verwerking voldoet aan het doel en indien nodig
bijsturen.
ET6         x   x x
Reflecteren    
De leerlingen kunnen reflecteren op de kwaliteit van
hun verwerking en indien nodig hun werkwijze in de
toekomst aanpassen.
ET6         x   x x

Bespreking van deze competentie op PV 29/11/2010
De leerkrachten vullen de competentie aan tegen de volgende vergadering.

 

9.2.7 Ict-competentie 9

Ict-competentie 9
De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen
bestemde informatie bewaren.
ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
* De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken bij het
bewaren van informatie.
ET1             x x
De leerlingen kennen verschillende mogelijkheden
voor het bewaren van digitale informatie.
ET6             x x
De leerlingen kunnen bepalen of het zinvol is om
digitale informatie te bewaren.
ET6         x   x x
De leerlingen kunnen beslissen op welke manier zij
de gevonden digitale informatie zullen bewaren.
ET6             x x
Uitvoeren    
De leerlingen kunnen verzamelde informatie digitaal
opslaan.
ET6         x   x x
De leerlingen kunnen een systeem op hun niveau
beheren om informatie digitaal te bewaren.
ET6             x x
*De leerlingen streven naar orde, nauwkeurigheid
en systematiek bij het bewaren van informatie.
ET2         x   x x
Controleren    
De leerlingen kunnen nagaan of de informatie
digitaal is bewaard en indien nodig herbeginnen.
ET6         x   x x
De leerlingen kunnen de opgeslagen informatie
terugvinden.
ET6         x   x x
Reflecteren    
De leerlingen kunnen reflecteren op hun handelwijze
bij het opslaan van digitale informatie en indien
nodig hun werkwijze in de toekomst aanpassen.
ET6         x   x  

Bespreking van deze competentie op PV 29/11/2010
De leerkrachten vullen de competentie aan tegen de volgende vergadering.

9.2.8 Ict-competentie 10

ICT-competentie 10

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op
veilige en verantwoorde manier te
communiceren.

ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
*De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om op
een veilige en verantwoorde manier te
communiceren.
                x
De leerlingen kunnen het meest geschikte
communicatiekanaal kiezen.
                x
De leerlingen het meest geschikte
communicatiekanaal kiezen rekening houdend met
de kostprijs van de communicatie.
                 
De leerlingen weten dat iemand zich via
elektronische communicatiekanalen anders kan
voordoen dan dat hij/zij in werkelijkheid is.
                x
* De leerlingen zijn waakzaam bij het doorspelen
van hun persoonlijke gegevens.
                x
Uitvoeren    
* De leerlingen respecteren de elementaire regels
en omgangsvormen bij het elektronisch
communiceren.
                x
* De leerlingen respecteren de privacy van anderen.                 x
* De leerlingen zien in dat ICT niet mag gebruikt
worden om anderen lastig te vallen of te pesten en
passen dit toe.
                x
Controleren    
* De leerlingen gaan niet in op dubieuze berichten of
verzoeken met een onduidelijke herkomst.
                 
* De leerlingen verwittigen een bekende volwassene
in geval van ongewenste boodschappen.
                 
Reflecteren    
De leerlingen kunnen kritisch reflecteren op de
kwaliteit van hun communicatie en zo nodig hun
werkwijze in de toekomst bijsturen.
                 
* De leerlingen zijn kritisch ingesteld t.o.v. bepaalde
aan hen gerichte elektronische boodschappen.
                 

Bespreking van deze competentie op PV 03/03/2011
De leerkrachten vullen de competentie aan tegen de volgende vergadering.

9.2.9 Ict-competentie 11

ICT-competentie 11

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een
doelmatige manier te communiceren.

ET kleuters lagereschoolkinderen
1e fase 2e fase 6j 7j 8j 9j 10j 11j
Plannen    
* De leerlingen zijn bereid ICT te gebruiken om op
een doelmatige manier te communiceren.
                 
De leerlingen weten dat er diverse soorten
elekrtonische communicatiekanalen bestaan.
                 
De leerlingen kunnen diverse elektronische
communicatiekanalen benoemen.
                 
De leerlingen kunnen eenvoudige kenmerken van                  
Uitvoeren    
                   
                   
                   
Controleren    
                   
                   
Reflecteren    
                   

Bespreking van deze competentie op PV 03/03/2011
De leerkrachten vullen de competentie aan tegen de volgende vergadering.

 

10. Invoeren van smarties op de website van OVSG

 

http://www.ovsgtoetsen.net/smarties/smarties_login.php